Privacyverklaring Studiekring Noord

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-7-2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:


Het gebruik van persoonsgegevens door Studiekring Noord

Studiekring Noord verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email of telefoon.

Persoonsgegevens

Studiekring Noord verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • m/v , voorletters en naam
  • e-mailadres
  • BIG registratienummer


Doeleinden

Studiekring Noord verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Aanmelding en betaling voor de nascholingsdag
  • Registratie van de aanwezigheid op de nascholingsdag
  • Registratie via BIG registratie in GAIA


Grondslagen

Wij verwerken deze persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan de verplichting, zoals bijvoorbeeld de registratie in GAIA in het kader van de herregistratie.

Verstrekking aan derden

Studiekring Noord verstrekt geen gegevens aan derden, anders dan GAIA.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Niet van toepassing. Studiekring Noord verstrekt geen gegevens aan derden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Studiekring Noord zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan 5 jaar na de laatst bezochte nascholings-bijeenkomst.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Studiekring Noord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle gegevens staan in een beveiligde cloud-omgeving. Deze wordt beheerd via de databeheerder. Als u de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Studiekring Noord via info@studiekringnoord.nl

Profilering

N.v.t.

Cookies

Op de website worden geen cookies gebruikt.

Uw rechten

U heeft het recht om Studiekring Noord een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

Ook kunt u Studiekring Noord verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: info@studiekringnoord.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Studiekring Noord laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-7-2018

Studiekring Noord kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.